Դրամական միջոցների հոսքերի վերաբերյալ հաշվետվություն (Ձև 4)
Եռամսյակ
Տարեթիվ I II III     IV
2019 !
2018 ! !! !!! !!!!
2017 ! !! !!! !!!!
2016 ! !! !!! !!!!
2015 ! !! !!! !!!!
2014 ! !! !!! !!!!
2013 ! !! !!! !!!!
Հիմնական տնտեսական նորմատիվների վերաբերյալ հաշվետվություն
Եռամսյակ
Տարեթիվ I II III     IV
2019 !
2018 ! !! !!! !!!!
2017 ! !! !!! !!!!
2016 ! !! !!! !!!!
2015 ! !!
2014 ! !! !!! !!!!
2013 ! !! !!! !!!!
Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն
Եռամսյակ
Տարեթիվ I II III     IV
2019 !
2018 ! !! !!! !!!!
2017 ! !! !!! !!!!
2016 ! !! !!! !!!!
2015 ! !! !!! !!!!
2014 ! !! !!!
2013 ! !! !!! !!!!
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն
Եռամսյակ
Տարեթիվ I II III     IV
2019 !
2018 ! !! !!! !!!!
2017 ! !! !!! !!!!
2016 ! !! !!! !!!!
2015 ! !! !!! !!!!
2014 ! !! !!! !!!!
2013 ! !! !!! !!!!
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն
Եռամսյակ
Տարեթիվ I II III     IV
2019 !
2018 ! !! !!! !!!!
2017 ! !! !!! !!!!
2016 ! !! !!! !!!!
2015 ! !! !!! !!!!
2014 ! !! !!! !!!!
2013 ! !! !!! !!!!

Տարեկան հաշվետվություններ

Տարեթիվ 2017 2016 2015 2014 2013

Աուդիտորական եզրակացություն և Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններ

Տարեթիվ 2017 2016 2015 2014 2013