1. «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք
2. «Վարկային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք
3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենք
4. «Սպառողական կրեդիտավորման մասին» ՀՀ օրենք
5. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 01.07.2008թ. 194-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գրանցման ու լիցենզավորման, վարկային կազմակերպությունների մասնաճյուղերի և ներկայացուցչությունների հաշվառման, վարկային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալում նշանակալից մասնակցություն ձեռք բերելուն համաձայնություն տալու, վարկային կազմակերպությունների ղեկավարների որակավորման կարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության կանոնակարգը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության վայրի և տեխնիկական հագեցվածության պահանջները» կանոնակարգ 13-ը
6. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 05.11.2002թ. 347-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14-ը
7. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 03.03.2005թ. 93-Ն որոշմամբ հաստատված «Վարկային կազմակերպությունների հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը» կանոնակարգ 15-ը
8. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 02.06.2009թ. 166-Ն որոշմամբ հաստատված «Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ապահովագրական ընկերությունների, ապահովագրական բրոքերների, ներդրումային ընկերությունների, կենտրոնական դեպոզիտարիայի և դրամական փոխանցումներ իրականացնող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների կողմից տեղեկությունների հրապարակումը» կանոնակարգ 8/03
9. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
10. «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք
11. Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենք
12. «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենք
13. «Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենք
14. «Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենք
15. ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 29.03.2005թ. 142-Ն որոշմամբ հաստատված «ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի հաճախորդների վարկարժանության տեղեկատվական համակարգի վարկային ռեգիստրի ստեղծման և վարկային ռեգիստրին ՀՀ տարածքում գործող բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի մասնակցության» կարգը
16. Վարկերի և դեբիտորական պարտքերի դասակարգման ԿԲ և ՖՆ կարգը
17. Կանոնակարգ 8/01
18. Կանոնակարգ 8/05
19. Կանոնակարգ 21
20. ՎԿ սնանկության մասին օրենք