Գործում է սկսած 07.05.2019թ.-ից

Վարկի ընդհանուր պայմաններ

 

Վարկի նպատակը Վարկավորում սպառողական նպատակով
Վարկի արժույթ ՀՀ դրամ
Վարկի գումար 10 000 — 90 000
Վարկի ժամկետը 15 -30 օր
Վարկի մայր գումարի և տոկոսագումարների մարման եղանակ/Պարբերականություն Ժամկետի վերջում
Տրամադրման եղանակ Կանխիկ՝ մասնաճյուղերում, անկանխիկ*՝ ԱրՔա համակարգի հետ համագործակցող ՀՀ բանկերի թողարկած քարտերին
Տրամադրում Միանվագ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք  0%
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 141.1-144.9%*
Վարկի օրական սպասարկման վճար  0.25% վարկի տրամադրված գումարից
Ձևակերպման միանվագ վճար 0%
Կանխիկացման միանվագ վճար 0%

 Վարկառուի նկատմամբ պահանջներ

Կարգավիճակ ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզ անձիք
Տարիքային սահմանափակում 25-50
Վարկառուի կարգավիճակին ներկայացվող պահանջ Առկա է մշտական գրանցում

 Տույժերը, տուգանքները

Ժամկետանց մայր գումարի գծով, օրական 0.13%
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով, օրական

 

0.13%
Վարկի վաղաժամկետ մարման համար Վարկը ցանկացած ժամանակ կարող է վաղաժամկետ մարվել: Վարկի վաղաժամկետ մարման դեպքում տույժեր և այլ վճարներ չեն գանձվում:

 Հայտի վերաբերյալ այլ պայմաններ

Ընկերության կողմից վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացման և հաճախորդին տեղեկացման առավելագույն ժամկետը 15 րոպե
Վարկառուին վարկի գումարի տրամադրման ժամկետ Նույն օրը
Ձևակերպման և տրամադրման վայրը Վարկը ձևակերպվում է մասնաճյուղերում կամ առցանց
Վարկի տրամադրման  վրա ազդող դրական  գործոնները  -Փաստաթղթային ամբողջական փաթեթի առկայություն

-Վարկի սպասարկման համար անհրաժեշտ եկամուտներ

-Դրական կամ չեզոք վարկային պատմություն

Վարկի տրամադրման  վրա ազդող բացասական գործոնները — Բացասական վարկային պատմություն— Վարկարժանության բացասական գնահատական

— Կեղծ կամ անարժանահավատ տեղեկատվության տրամադրում

— Այնպիսի տեղեկատվության տրամադրում, որը կասկածի տակ է դնում վարկի վերադարձելիությունը

— Անհրաժեշտ փաստաթղթերի բացակայություն

— Այլ գործոններ

Հայտի ուսումնասիրության վճար Անվճար

 Պահանջվող Փաստաթղթեր

— Անձնագիր (փախստականի տեղեկանք, կացության քարտ,հատուկ անձնագիր)/ID քարտ
— Սոցիալական քարտ ՀՀ քաղաքացու համար (տեղեկանք սոց քարտի բացակայության մասին)
— Անձը հաստատող վկայական կամ աշխատավարձի մասին տեղեկանք
/միայն ուժային կառույցների աշխատակիցների համար/
— Կարող է պահանջվել եկամտի տեղեկանք(աշխատավարձի տեղեկանք,շահաբաժնի ստացման տեղեկանք,հարկային
հաշվետվություն,վարձակալության պայմանագիր, սեփականության վկայական,այլ

*ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:Վարկի տոկոսագումարները հաշվարկվում են անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, վարկի նվազող մնացորդի նկատմամբ: Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս վարկի իրական արժեքը հաճախորդի համար, մարման գրաֆիկին համապատասխան վճարումները կատարելու պարագայում, ներառյալ բոլոր այն հավելյալ ծախսերը և միջնորդավճարները, որոնք կատարվում են հաճախորդի կողմից: 

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը

Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը հաշվարկվում է՝ հիմք ընդունելով հետևյալ բանաձևը.
առցանց վարկերի տոկոսի հաշվարկ

i — տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը (APR)

A — կրեդիտի գումարը (կրեդիտավորողի կողմից սպառողին տրամադրված կրեդիտի սկզբնական գումարը)

n — կրեդիտի մարմանն ուղղված վճարի թիվը

N — կրեդիտի մարմանն ուղղված վերջին վճարի թիվը

Kn-կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի գումարը

Dn — կրեդիտի տրամադրման օրից մինչև կրեդիտի մարմանն ուղղված n-րդ վճարի կատարման օրն ընկած ժամանակահատվածը՝ արտահայտված օրերի թվով

Փաստացի տոկոսադրույքի հաշվարկի օրինակ
Գումար՝ 90 000 ՀՀ դրամ
Տարեկան անվանական տոկոսադրույք՝ 0 %
Ժամկետ՝ 30 օր
Տարեկան փաստացի տոկոսադրույք` 144.93 %

ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԳՐԱՎԻ ԱՌԱՐԿԱՆ ԿԱՐՈՂ Է ՕՐԵՆՔՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԿԱՐԳՈՎ ԲՌՆԱԳԱՆՁՎԵԼ, ԵԹԵ ԴՈՒՔ ԺԱՄԱՆԱԿԻՆ ՉԿԱՏԱՐԵՔ ՁԵՐ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ:
ԶԳՈՒՇԱՑՈՒՄ: ՁԵՐ ԿՈՂՄԻՑ ՏՈԿՈՍԱԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐԿԻ ԳՈՒՄԱՐԻ ՄԱՐՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԿԵՏԻՆ ՉՎՃԱՐՎԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՐ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԳՐԱՆՑՎԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐՈՅՈՒՄ:

ԱՅՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԵՐԲ ԳՐԱՎԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՉԷ ԲԱՎԱՐԱՐ ԳՈՒՄԱՐ ՍՏԱՆԱԼ, ԱՊԱ ՁԵՐ ԱՅԼ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԸ ԿԱՐՈՂ Է ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԵԼ ՎԱՐԿԻ ՄԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ:

Ընկերությունը նախքան վարկային պայմանագրի կնքումը տրամադրում է Անհատական թերթիկ՝ համաձայն ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի կողմից հաստատված «Բանկի և ավանդատուի, կրեդիտավորողի և սպառողի հաղորդակցման կարգը, պայմանները, ձևերը և նվազագույն պահանջները» կանոնակարգ 8/05:Ընդ որում ժամկետից շուտ պարտավորությունները կատարելու դեպքում կրեդիտավորման ընդհանուր ծախսը վերահաշվարկվում է տվյալ օրվա դրությամբ և նվազեցվում է սպասարկման վճար, տոկոս և մայր գումար հաջորդականությամբ:

 

 

Ընդհանրական թերթիկ

Վարկավորման պայմաններ — բեռնել
ՖԻՆԱՆՍՆԵՐ ԲՈԼՈՐԻ ՀԱՄԱՐ